Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Xem thêm

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Xem thêm


Kết nối mạng xã hội