Quyết định Phê duyệt Chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2024

Phê duyệt Chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2024

Xem thêm

QĐ phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2023

QĐ phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2023

Xem thêm

V/v đề xuất và xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2024.

V/v đề xuất và xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2024.

Xem thêm

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023

Xem thêm

Kế Hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2023

Kế Hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2023

Xem thêm

Kế hoạch chuyển đổi số nghành Công Thương năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi số nghành Công Thương năm 2023

Xem thêm

Quyết định Vv phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2022

Xem thêm

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022

Xem thêm

Quyết định về việc điều chinh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022

Quyết định về việc điều chinh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022

Xem thêm

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022

Xem thêm

Triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2022 - 2025, định hướng hướng đến năm 2030

Xem thêm

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

Xem thêm

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình TMĐT Quốc gia năm 2022

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình TMĐT Quốc gia năm 2022

Xem thêm

Quyết định về việc phê duyệt chương trình Cấp quốc gia về hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt chương trình Cấp quốc gia về hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2022

Xem thêm


Kết nối mạng xã hội