Thông tư 03/2020/TT-BTTTT: Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nuớc


Còn hiệu lực
03/2020/TT-BTTTT
Thông tư Quy định về lập ...
24-02-2020
09-04-2020
Thông tư
Bộ Thông tin & Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ Trưởng

Mời bạn kick Tải về


Kết nối mạng xã hội