Danh sách siêu thị, trung tâm thương mại

Quận/huyện


Siêu thị Điện Máy Xanh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +8418001060
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Chung Mến

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +8402153836999
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 700 m2

Siêu thị Tâm đỏ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   0906183898
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 5000 m2

Siêu Thị Hoa Ba

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   +8402303833338
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 6000 m2

Siêu thị Viettel

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +8402156250252
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 500 m2

Siêu Thị Điện Máy Thanh Oánh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   0916516136
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 5000 m2

Siêu thị Bình An

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +84973196686
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 600 m2

Siêu thị Hà Minh Mart

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +84982924959
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 900 m2

Siêu thị Sách

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +8402153824917
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 900 m2

Siêu thị thế giới di động

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng I
 • Loại hình:
 •   +849486789
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 200 m2

Siêu thị thế giới di động

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +849486789
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 800 m2

Siêu Thị Điện Máy Xanh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng II
 • Loại hình:
 •   +849486789
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 1200 m2

Siêu thị Hải An

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 • Hạng siêu thị/TTTM: Hạng III
 • Loại hình:
 •   +843825828
 • Thời gian hoạt động:
 • Diện tích: 800 m2